+48 692 - 363 - 606
office@mkadwokat.eu

Modele rozliczeń z Klientem

MKwiatkowska Kancelaria Adwokacka swoim Klientom proponuje kilka różnych modeli rozliczeń dostosowanych od ich oczekiwań oraz specyfiki sprawy. System jest przejrzysty i czytelny, a w każdym z wariantów istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Współpraca z Klientem oparta jest o umowę, w której opisany jest także system rozliczenia. Treść umowy jest przedstawiana Klientowi przed jej podpisaniem wraz z prognozowaną wysokością kosztów procesu.

System godzinowy

wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia. Klient otrzymuje szczegółowe rozliczenie zestawienia czasu pracy poświęconego na realizację każdej czynności wykonanej w ramach powierzonego zlecenia.

System ryczałtowy

wynagrodzenie w stałej wysokości za określony etap sprawy powiększone o wynagrodzenie za reprezentowanie w poszczególnych rozprawach. Wynagrodzenie to obejmuje kompleksową obsługę prawną.

System ryczałtowo-godzinowy

wynagrodzenie stanowi kwota ryczałtu, która obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej. W przypadku przekroczenia liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia, wynagrodzenie ulega powiększeniu o iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia, o czym Klient jest informowany przed podjęciem ponadnormatywnych czynności.

Success fee

wynagrodzenie obejmuje z góry określoną stawkę powiększoną o procent od wygranej sprawy.